หน้าแรก  โปรแกรมขนส่ง ราคาจำหน่าย แหล่งความรู้ ติดต่อเรา
   

A. ระบบโปรแกรม JASTRAN พื้นฐาน

 

ประกอบด้วย ระบบงานต่างๆที่ใช้ในสำนักงาน ซึ่งจะประกอบด้วย

   
ลำดับที่ รายละเอียด
1 ระบบออกใบรับสินค้าและระบบ Barcode
2 ระบบจัดทำใบคุมสินค้า
3 ระบบจัดทำใบกระจายสินค้า
4 ระบบจัดทำใบวางบิล
5 ระบบจัดทำใบปะหน้าวางบิล
6 ระบบตรวจสอบสถานะ
7 ระบบซ่อมบำรุง
8 ทะเบียนประวัติพนักงาน
9 ระบบค่าจ้างรถร่วม
10 ระบบรายงาน
11 รายงานสำหรับผู้บริหาร
12 ระบบค่าใช้จ่าย/รายได้

 

   

 

   
     
B. ระบบ JASTRAN Online (ระบบเสริม)
หลังจากที่ท่านได้จัดซื้อระบบโปรแกรมพื้นฐาน ตามข้อ A แล้ว ท่านสามารถจัดทำระบบขนส่งผ่านเว็บไซด์
ซึ่งจะประกอบด้วยระบบต่างๆดังนี้
   
ลำดับที่ รายละเอียด
1 ระบบตรวจสอบสถานะสินค้าของลูกค้าผ่านเว็บไซด์
2 ระบบรายงานสำหรับลูกค้า
3 ระบบเจ้าหน้าที่และระบบรายงานผู้บริหารบริษัท
   

 

หมายเหตุ

1.1 ราคาค่านี้ไม่รวม ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน Domain Name

   
     
C. ระบบ JASTRAN Pocket PC (ระบบเสริม)
หลังจากที่ท่านได้จัดซื้อระบบโปรแกรมพื้นฐาน ตามข้อ A แล้ว ท่านสามารถจัดทำระบบเซ็นรับสินค้ าผ่านทาง Pocket PC ได้

 

   

หมายเหตุ :

ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายในกรณีเดินทางไปติดตั้งระบบที่ต่างจังหวัด